Олена Русин. 1 грудня 1991 року, на Закарпатті відбувся регіональний референдум (відповідно до «Закону про референдум», від 3 липня 1991 року, яким були передбачені регіональні референдуми, результати яких враховувалися обов’язково), на якому жителі Краю проголосували – 78% – за «Закарпаття, як спеціальну самоврядну територію (тобто більше, ніж автономія, як конфедерація), […]

Where does the “Stockholm Syndrome” come from among the Rusyns of Transcarpathia – the sympathy for the state anti-Rusyn legal nihilism and information terrorism in Ukraine?Since the well-known case in Stockholm, psychologists have used the term “Stockholm syndrome”, which refers to the mysterious and not fully understood state of the […]

Czy też wejście w życie Ustawy Ukrainy „O mniejszościach narodowych” z dnia 1 lipca 2023 r. oraz Ustawy Ukrainy „O potępieniu i zakazie propagandy rosyjskiej polityki imperialnej na Ukrainie i dekolonizacji toponimii” – z dnia 27 lipca 2023 r. 2023, da Rusinom możliwość rehabilitacji ich narodowości i języka? W tej […]

Sau va permite rutenilor să-și reabiliteze naționalitatea și limba odată cu intrarea în vigoare a Legii Ucrainei „Cu privire la minoritățile naționale” de la 1 iulie 2023 și a Legii Ucrainei „Cu privire la condamnarea și interzicerea propagandei politicii imperiale ruse în Ucraina și decolonizarea toponimiei” – din 27 iulie […]

Alebo bude nadobudnutie účinnosti zákona Ukrajiny „O národnostných menšinách“ z 1. júla 2023 a zákona Ukrajiny „O odsúdení a zákaze propagandy ruskej imperiálnej politiky na Ukrajine a dekolonizácii toponymie“ – z 27. júla, 2023, dať Rusínom možnosť rehabilitovať svoju národnosť a jazyk? О tom Svetový kongres Rusínov v tejto súvislosti […]

Или, – позволит ли русинам реабилитировать свою национальность и язык вступление в действие Закона Украины «О национальных меньшинствах» от 1 июля 2023 года, и Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» – от 27 июля 2023 года ? В этом отношении Всемирный […]

Gyakran olvashatunk az Ukrajna Biztonsági Szolgálatától egy nyilatkozatot: Kizárólag Ukrajna alkotmánya és a hatályos jogszabályok keretein belül, valamint tiszteletben tartva minket, Ukrajna polgárait és minden állampolgár jogait, a vallásszabadsághoz és a szabad vallásgyakorláshoz. világnézetet, tevékenységében az Ukrán Biztonsági Szolgálatot, valamint ügyelve az állampolgári méltóság és becsület védelmére”.És valójában mi?!Bűncselekmény elkövetésének […]

Często czytamy oświadczenie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy: Wyłącznie w granicach Konstytucji Ukrainy i obowiązującego ustawodawstwa, a także szanując nas, obywateli Ukrainy i prawa każdego obywatela, do wolności wyboru wyznania i światopoglądowego, w swojej działalności Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a także dbając o ochronę godności i honoru obywatela”. I co, tak naprawdę?! W […]

Často čítame vyhlásenie Bezpečnostnej služby Ukrajiny: Výhradne v medziach ústavy Ukrajiny a platnej legislatívy, ako aj rešpektovanie nás, občanov Ukrajiny a práva každého občana na slobodu voľby náboženstva a svetonázor, vo svojej činnosti Bezpečnostná služba Ukrajiny, ako aj starostlivosť o ochranu dôstojnosti a cti občana“. A čo vlastne?! Pri absencii […]

Як інформовав в понедільок 12-го юна 2023-го рока портал Європейська Правда, Венеціанська Комісія опубліковала критичный результат по аналізі українського Закона о Народностных (національных) меншинах (комунітах), котрого прийнятя было межи рекомендаціями Європськой Комісії при выділенію статуса кандидатьской країны. Фахівці з комісії привітали прийнятя Закона о народностных (національных) меншинах на Україні, но […]

Важко представити щось подібне у демократичній державі об’єднаної Європи. Central Intelligence Agency (CIA) USA, або, як то прийнято в Україні, ЦРУ США звинувачується у Конституційному суді України у всіх найбільших гріхах, які лише можливі у державі, яка із 2014 року відстоює свою незалежність у протиборстві російському агресорові. Це – посягання […]

Кажуть русини: “Не хыжа тісна, а челядь збісна”. У посттоталітарній Україні, якою вона є по факту, на її шляху до Європейської Унії раптом (по рокові 2014) важливою препоною стала русинська мова, яка нібито “розбиває” Незалежність, Суверенітет, Територіальну цілісність України. (Були часи, коли українська мова так само “розбивала” іншу державу – […]

Від вигадки до фактів і документів. Вступ  Існує така точка зору, що «суд над громадським діячем, підкарпатським русином Димитрієм Сидором (з 2008 по 2012 рр.) нібито спровокував нові репресії проти русинів, які тим самим обмежили їхню діяльність – аж до суто фольклорного елементу.  Пропонуємо заглибитися в ці події очима очевидців […]

Od fikcji po fakty i dokumenty. Wprowadzenie Istnieje taki punkt widzenia, że ​​„proces osoby publicznej, Rusina Podkarpackiego Dimitrija Sidora (od 2008 do 2012 r.), rzekomo wywołał nowe represje wobec Rusinów, którzy przez to ograniczyli swoją aktywność, – aż po element czysto folklorystyczny. Proponujemy zagłębić się w te wydarzenia oczami naocznych […]

Актуальноє:

Translate »