РЕЗОЛЮЦІЯДЕЛЕҐАТÔВ XVII СВІТОВОГО КОНҐРЕСА РУСИНÔВ

Світовый Конґрес Русинôв
Svetový Kongres Rusínov
(Vlastníctvo združení,
politických strán a cirkví)
Hlavná 2967/50 08001 Prešov
https://finstat.sk/37872478

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

ДЕЛЕҐАТÔВ XVII СВІТОВОГО КОНҐРЕСА РУСИНÔВ

(подано на кодифікованому в 2001 році подкарпато-русинському языкови)

8 septembra

Делеґаты XVII. Світового Конґреса Русинôв, в рамках діянія конґреса, поєднали, потвердили и выголосили текст Резолюції делеґатôв XVII. Світового конґреса Русинôв.

Преамбула

Світовый конґрес Русинôв (СКР) ве́це, як 32 рокы здружує русинські національнo-культурні орґанізації, діючі на Словакії, в Польши, Мадярщині, Хорватії, Румунії, Сербії, Чеській Республіці, на Україні, в Канаді и Споєных Штатах Америкы.

Цільôв СКР є здружовати и координовати діяльность русинськых національнo-культурных орґанізацій із вшыткых країн, котрі суть добровольныма членами СКР.

Кедь же Карпатські Русины не мають свою материнську державу, Світовый Конґрес Русинôв бере на себе компетенцію – реалізації и репрезентації прав Русинôв на основі “МЕМОРАНДУМА О  РУНОЙ СПІВПРАЦІ”, подписанoго членськыми орґанізаціями Світового Конґреса Русинôв.

Основнốв ці́льôв “Мемора́ндума о Руной Співпраці” членськых орґанізацій Світового Конґреса Русинôв є Декларація Співпраці на МЕЖИНАРОДНОМУ УРОВНИ и подтвердженія взаємной координації, при достиженію общых цілей, выходящых из устава общанського здруженя СКР.

Стороны Меморандума договорилися про взаємну межинародну співпрацю и координацію, котра буде обсяговати слідуючі области: подпора ініціати́в, котрі́ ведуть до вызнаня русинськой національной меншины в державах світа, де русинські общины реально жиють, репрезентація и представленіє сіґнатарьскых (подписавшыхся) орґанізацій Русинôв при рішенію межинародных вопросôв, повязаных з русинськôв національнôв меншинôв, подтримка систематичных контактôв, як з межинародныма и наднародныма орґанізаціями, так и з офіціальныма державами, котрі впливають на дальшый розвиток русинськой національности у світі.

Світовый Конґрес Русинôв высловлює єднозначну солідарность и подпору Украйині, жебы была годна боронитися проти незаконного вторгнення Росiї.

СКР вітать намагы Європской Унії направляти Україну на єї пути до європейськой інтеґрації.

Як вповів председатель Європейськой Рады Шарль Мишель: Права особ, котрі належать до меншин, суть центральными в фундаментальных цінностях Європськой Унії, и зато суть частьôв Копенгаґеньскых критерій вступу до Європськой Унії (респектованя и охрана меншин).

СКР ясно выражаєт подпору процесови ско́ршого прийнятя Украйины, як кандидата до ЄУ.

СКР пôдпорує владу Украйины, жебы была способна исповнити вшиткі пожадавкы, котрі треба исповнити, в смыслі, дотриманя правовых норм и прав національных меншин, які реалізуються в ЄУ.

Карпатські Русины, жиючи на Украйині, воюють за оборону єї границь и умирають за Украйину, хочь до днешнього дня Украйина статус Русинôв, як окремої національности, не вызнала.

XVII. Світовый конґрес Русинôв звертаться из запитом вырішити вопрос русинськой національности на Украйині, котрый посылаєт до представителів влады Украйины, до влад країн, де жыють Русины, до Орґанізації Обєдиненых Народôв, Рады Європы и Європейського Парламента.

          Мы, делеґаты и делеґаткы XVII. Світового Конґреса Рсинôв, апелюєме 

на сіґнатарьску(подписавшу) державу до Рамкового Договора про Охрану національных меншин и Європейськой Хартії реґіоналных або языкôв національных меншин – Україну, жебы свôй пудпис под Договором и Хартійôв, перемінила бы на практичну реалізацію його односно Русинôв (Закарпаття).

Жебы в слідуючому Переписови жителів и Русины на Украйині могли бы ся, як лояльны, законопослушны и мирны жителі сво́єй державы, котры належать до національнôй меншины, котрі мають и свôй материнськый язык, приголоситися ку своїй идентичности, и были бы вызнаны властями, як окрема національна меншина.

Делеґаты XVII. Світового Конґресу Русинôв выражають глубокоє занепокоєня односно языкового закона, принятого на Украйині, котрый знижує права національных меншин на Украйині, шкодить реалізації прав на свободноє вызнаня властного русинського языка и писемности.

Делеґаты XVII. Світового конґресу Русинôв підпорують жадость о право на вызнаня русинськой ідентичности на Украйині, о їх вызнаня за окрему національну меншину.

Русины на Подкарпатю (в Закарпатськôй области Украйины) довжні мати гарантованоє право на освіту в своєму материнському русинському языкови, право на розвиток властной культуры, право на інформацію в среді друкованых и електронных медій в русинському языкови, и право на служебноє – урядовоє хоснованя языка и письма.

Пункт 1

XVII. Світовый Конґрес Русинôв жадать:

  1. вызнати карпатськых Русинôв за окремый народ и як автохтонну національну меншину на Украйині, признати єї вшыткі права в згоді з межинародныма договорами, котрі Украйина подписала (Рамковый договор О охрані національных меншин);

2. дати в слідуючому Переписови жителів на Украйині можливôсть ідентификоватися, як «Подкарпатськый Русин” в офіціальных формулярах (жебы Русины на Украйині мали у формулярах Переписа жителів окрему колонку про свою національность “Русин”, и окрему колонку про свôй материнськый язык – русинськый, и жебы были тоты результаты публікованы окремо, як то є у вшиткых європейськых демократичных державах, а не были бы врахованы, як результаты субетноса украйинського народа);

  •  внести карпатьскых Русинôв в список корінных народôв Украйины (жебы Украйина вызнала Русинôв на території Закарпатськой области Украйины за окремый корінный народ, в згоді из Законом “О корінных народах Украйины”;
  • исповнити, з боку Україны, обовязкы, котрі выходять из Договору про Охрану національных меншин;
  • одмінити …„План заходів по вырішеню проблем українців-русинів“, 
  • прийятый 7-го октовбра 1996-го року, котрый загрожує не лем Русинам на Украйині, але и в дальшых країнах, де они жиють.

Пункт 2

Світовый Конґрес Русинôв высловлює благодарность председательови Європейськой Рады Шарльови Мішельови, предсидательці Європейськой Комісії Урсулі фон дер Ляєн, Президентці Словацькой Републікы Зузані Чапутовій, президентці Венеційськой Комісії Клер Базі Малаурі, высокому Комісарови Орґанізації про безпеку и співпрацю в Європі про національні меншины Каіратови Абдурахманови за то, же взяли до відома наші занепокоєня того, же продовжують уважно слідковати, як по суті проходять діалоґы з представителями русинськой національной меншины, што до одповідного законодавства, а так само што до выповненя національных законôв и правил на містному и реґіоналному уровни з боку Украйины.

Світовый Конґрес Русинів вєдно з інституціями Європейськой Унії є готовый помагати Украйині в реалізації реформ національных законôв, потребных про права національны меншин.

Світовый Конґрес Русинôв просить, жебы од имені Русинôв інституції Європейськой Унії звернулися до Украйины из жадостьôв признати права русинськой національной меншины, проживающых на Украйині, в дусі європейськых стандартôв, котрых ся Украйина має дотримовати.

Пункт 3

Просиме Раду Європы прийяти базу даных (документôв) русинськых цивільных орґанізацій, зареґістрованых на Украйині за період понад 30 рокôв, в котрых задокументовані вымогы на вызнаня русинського народа на Украйині.

СКР просить oд Рады Європы и Європейськогo Парламента подпори́ти право на вызнаня русинськой ідентичности Карпатськых Русинôв, за їх вызнаня як окрема національна меншина в Украйині.

Пункт 4

Окремоє зве́ртаня делеґатôв є, жебы русинські орґанізації намагалися  сохраняти, а де пове́рнути до хоснованя нашого материнського языка в церковному богослуженію из цільôв – останови́ти процес денаціоналізації.

Пункт 5

XVII. Світовый Конґрес Русинôв звертаться до влад тых європейськых держав, в котрых є орґанізації так званых „русинів-українців,“ што дискримінують Русинôв, жебы остановити їх протизаконну діятельность.

Резолюція делеґатôв XVII. Світового Конґреса Русинôв буде за́гнана Ррезидентови Украйины, Верховнôй Раді Украйины, як и Раді Європы, Орґанізації Обєдиненых Народôв и Європейському Парламентови.

Выраженіє Подякы:

Делеґаты XVII. Світового Конґреса Русинôв высловлюють велику подяку за матеріальну и політичну подпо́ру:

Міністерству за людьскі, права меншинств и соціалный діалоґ – міністрови Томіславови Жіґманови;

Державному секретарьови Міністерства за людьскі, права меншинств і соціальный діалоґ Нінославови Йовановічови;

Покрайиньскôй обмудсменці Драґані Чоріч;

Покрайиньскому секретаріатови за освіту, приписы, справу и національні меншины и подпредсидательови Покрайинськой влады а покрайинському секретарьови Жолтови Сакалашови;

Покрайиньскому секретаріатови за културу, публічне інформованя і односины в реліґійныма громадами а покрайиньскому секретарьови Драґані Мілошевіч,

Покраїньскому секретаріату про высшу освіту и науково-бадательску діятельность а покрайиньскому секретарьови Зоранови Мілошевичови;

Філософському факультетови Університета в Новому Саді деканці Іванні Жіванчевич Секеруш;

Ведучій кабінету декана Філософського факультета Університета в Новому Саді Ісидорі Ґордіч Фіскович;

Місту Новый Сад и приматорови міста Міланови Дюричови;

Міністерству обороны и міністрови обороны а подпредседательови влады Сербії Мілошови Вучевичови;

Національному совіту русинськой національной меншины и председательови Йоакімови Рацови;

Заводу за културу Воєводиньскых Русинôв и директорови Сашови Сабадо́шови;

Общині Вербас и председательови общины Предраґови Роєвичови;

и народному депутатови Міланови Ґлушцови.

Подякованя так само належить членській орґанізації – Стоваришыню Лемкôв, за фундацію Премії Василя Турока-Гетеша.

19. 08. 2023 р. Председатель Світового Конґресу Русинôв и  Світовой Рады Русинôв.

Джерело: https://rusyncongress.com/
Фото, джерело: https://rusyncongress.com/

redactor

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Next Post

RESOLUTION DELEGATES OF THE XVII WORLD CONGRESS OF RUSYNS, 2023

Чт Дек 7 , 2023
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Email World Congress of Rusyns Svetový Kongres Rusínov(Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví) Hlavná 2967/50 08001 Prešovhttps://finstat.sk/37872478 RESOLUTION DELEGATES OF THE XVII WORLD CONGRESS OF RUSYNS September 8 Delegates XVII. The World Congress of Rusyns, within the framework of the […]

You May Like

Актуальноє:

Translate »