Псалом 50-й в богослуженіи?

Почему псалом 50-й так восстребованый в богослуженіи?

Святім Духом в новозавітноє Богослуженіє перейшли молитви и псалмы, в якых Духом дано было духовніми очами видіти святім праотцам Пришествіє в мір Спасителя і АКТ спасенія рода людського от гріхов їх.

Особенно часто пользуємся псалмом 50-ым: от чтенія єго майже на всіх богослуженіях, в утренній молитві, и до множества молебнов, акафистов.

Псалтирь, як благовіщеніє в Старому Завіті, возвещает то, «что в Писании предрек Дух Святый устами Давида» (Деян. 1,16;), в его псалмах.

 

На ва́жность Псалти́рі указа́в Са́м Спаси́тель Христо́с Госпо́дь: «Речé же и́мъ (апо́столам): сiя́ сýть словесá, я́же глагóлахъ къ вáмъ єщé сы́й съ вáми, я́ко подобáєтъ скончáтися (соверши́тися) всѣ́мъ (словеса́мъ) напи́саннымъ въ закóнѣ Моисéовѣ и прорóцѣхъ и Псалмѣ́хъ про Ме́не» (Лк.24,44).

Психологы часто называют 50 псалом зеркалом монітором, выявляющый состояніє душі грішника, якый порозумів что всі біди його от його личної гріховности, коли його гріхы давлять, мучать и привижаются грішникови, лишаючи його спокою и мира в души. Давид  взываєт: «І гріх мой передо мною єсть выну-всегда, привижається что даже и сна нормального не є.

Про катастрофічность последствій гріха пише і ап. Павел: Что зо мнов вторится? Доброго, котрого хочу – не роблю, а Злоє котроє не хочу – то роблю. Что зо мнов? Бідний я чоловік, Кто ізбавит мя от сього тіла смерти? Той же Павел зазвідав і дасть отвіт: Христос наша Пасха – нашоє ізбавленіє! Во Христі мі стаєме новым творенієм, свободу во Христі і силу возродитися к новій святій жизни и через духовноє возрастаніє готовитися вернутися СНОВА в утраченый колись через Адама Рай Небесный –Царство Божоє!.

Давид в древності Духом предполагаєт  и видить, что гріх глубоко вкоренився в природу чоловіка! Но увидҍвши гріх, як страшного монстра, Давид осознаєт, что хіба лишь Сам Бог побідит сього звіря и оправдаєтся за нас, обы освободити нас од власти гріха і лишь Сам Бог мог бы побідити вірус гріха, причом, до того, як буде Бог судити нас за наші поступки и образ життя. 

 

В пс. 40,5  Давид взіваєт: «Я изрҍк: «Го́споди, поми́луй мя, исцѣли́[1] и восстанови́ ду́шу мою, бо согрѣши́в я Тебѣ́».

 

В  коне=ц,  50 псалом  Давиду, внегда́ вни́ти к  нему́  Нафа=ну  проро=ку,2

єгда=  вни=де  к Вирсавiи, женҍ=  Урієві

3Поми=луй[2] мя, Бо=же, по вели=цҍй ми=лости  Твоº=й, и по мно=жеству щедро=т Твои=х  очи=сти[3] беззако=нiº моº=. 4  Найпа=че[4] омы=й мя от беззако=нiя моºго= и  от  грҍха= моºго= очи=сти мя. 5  Яко беззако=нiº моº= аз зна=ю и грҍх мой  предо мно=ю єсть вы=ну. 6  Тебҍ= Єди=ному согрҍши=х, и лука=воº пред  Тобо=ю сотвори=х, я=ко да оправди=шися во словесҍ=х  Твои=х и побҍди=ши, внегда= суди=ти Ти. 7 Се  бо в беззако=нiих зача=т єсмь, и во грҍсҍ=х роди= мя ма=ти моя=. 8 Се бо и=стину возлюби=л ºси=, безвҍ=стная[5] и та=йная прему=дрости Твоºя= яви=л ми ºси=. 9 Окропи=ши мя иссо=пом[6], и очи=щуся,  омы=єши мя, и па=че снҍ=га убҍлю=ся[7]. 10 Слу=ху моºму= да=си ра=дость и весе=лiº, возра=дуются ко=сти смире=нныя. 11 Отврати= лице= Твоº= от грҍх мои=х, и вся  беззако=нiя моя= очи=сти.

12 Се=рдце чи=сто сози=жди во мнҍ, Бо=же, и  дух прав обнови= во утро=бҍ моº=й. 13 Не отве=ржи мене= от Лица= Твоºго=, и Ду=ха  Твоºго= Свята=го не отыми= от мене=. 14 Возда=ждь[8] ми ра=дость спасе=нiя Твоºго=, и Ду=хом Влады=чним утверди= мя. 15 Научу= беззако=нныя путе=м Твоим, и нечести=вiи к Тебҍ= обратя=тся. 16 Изба=ви[9] мя от[10] крове=й, Бо=же, Бо=же спасе=нiя моºго=, возра=дуºтся язы=к мой пра=вдҍ[11]  Твоºй. 17 Го=споди, устнҍ=[12] моя= отве=рзеши, и  уста=[13] моя= возвҍстя=т хвалу= Твою=. 18 Яко а=ще  бы восхотҍ=л ºси= же=ртвы, дал бых у=бо, всесожже=нiя не благоволи=ши[14].19 Же=ртва Бо=гу дух сокруше=н,[15] се=рдце сокруше=нно и смире=нно Бог не уничижи=т. 20 Ублажи=, Го=споди, благоволе=нiºм Твоим  Сіо=на, и да сози=ждутся[16] стҍ=ны  Ієрусали=мскiя. 21тогда= благоволи=ши же=ртву пра=вды,  Возноше=нiº и всесожега=ємая: тогда= возложа=т на олта=рь Твой тельцы=.   (1) Сла́ва и ны́нѣ:

Кафизма 7. Слава:2. Псало́м 50-й. 1. В конец, псалом Дави́дов, коли войшôв к нему́ Нафа́н проро́к 2. из-за Вирсавіи, жены́ У́рієвой.

         3 Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости Твоєй и по множеству щедро́т Твоих очисти́ беззако́ніє моє. 4 Найпа́че омы́й мя от беззаконія моєго и от грѣха́ моєго очи́сти мя. 5 Яко беззаконіє моє аз знаю́ и грѣх мôй предо мною єсть вы́ну.[17] 6 Тебѣ́ Єди́ному я согрѣши́в, и лука́воє пред Тобо́ю сотворив, и  опрада́єшься[18] в слова́х Твоих (обҍ́щанных в проро́чествах и псаламах) и побѣди́шь,[19] (гріх, як смертельный вірус, сущий в природі чоловіка) до того, коли прийдется суди́ти[20] Ти нас. До того же, каже Давид в 7-му віршови (7 Се бо  в беззако́ніях зачатый ємь, и в грѣха́х родила мя ма́ти мо́я). 8 Се бо, и́стину и вҍрность возлюби́в ись, и безвѣ́стноє и та́йноє от прему́дрости Твоєя яви́в ись ми.) про то, что мір во злі лежить, что зараженое людство сметрельніми вірусами гріха.

Чудесно, что уже в 9-му віршови Давид духовніми очами предвидить Таинство Крещенія, в котрому омыєся перевородный гріх і каждый сможе очистися: (9 Окропи́шь мя иссо́пом и аз очи́щуся;[21] омы́єшь мя, и па́че снѣ́га убѣлю́ся). Давид вірить, что лишь при духовному возрожденію Бог подарує: 10 Слу́ху[22] мо́єму даси́ ра́дость  и весе́ліє: (что даже) возра́дуются ко́сти смире́нніи. 11 Отврати́ Лице́ Тво́є от грѣхốв мо́их, и всі беззако́нія мо́и очи́сти.[23] 12 Се́рдце чи́сто созида́й[24] во мнѣ́, Бо́же, и дух пра́вый обнови́[25] в утро́бѣ мо́єй. 13 Не отве́ржи[26] мене́ от Лица́ Тво́єго, и Ду́ха Тво́єго Свято́го не отыйми́[27] от ме́не.  14 Возда́й ми ра́дость спасе́нія Тво́єго, и ду́хом влады́чним[28] утверди́ мя. 15 Нау́чу беззако́нных путя́м Тво́йим, и нечести́віи к Тебѣ́ обратя́тся. 16 Изба́ви мя от грҍхốв  от крове́й[29]  Креста Твоєго, да́ром Искупле́нія[30], Бо́же, Бо́же спасе́нія[31] мо́єго, (чим)  возра́дуєтся язы́к мôй правдҍ и Оправда́нію[32] Твоєму́.

Вот чому святі отцы мудро включили пс.50-1 в Новозавітноє богослуженіє, бо він дійсно и чудесноє Благовҍщеніє в старому Завіті і удивительно поучительный і лечебный і в Новому Завіті.

7 Го́споди, (возрожденієм) устнѣ́[33] мо́и отве́рзешь, и уста́ мо́и возвѣстя́т хвалу́ Тво́ю.  А что из старозавітніми жертвами робити, котрі самі собов не можуть змінити і дати свободу души от гріхов?

18  Як бы аще Ты восхотѣ́л єси же́ртвы, я бы да́в их; но до сих матеріальних жертв всесожже́нія не благоволи́шь. 19 Подлинна, настояща Же́ртва Бо́гу Є дух сокруше́нный; се́рдце сокруше́нноє и смиренноє, что Бог не уничижи́т, а приймет и ісцҍли́т.[34] А коли всьо то пасеніє прийдет???

20 Ублажи́, Го́споди, благоволе́нієм Тво́йим Сіо́на, як прообраз ЦЕРКВИ Христовой и да сози́ждутся духовні стѣ́ны Ієрусали́мськіи. 21 ВОТ Тогда́ и благоволи́шь[35] ПРИНЕСТИ СЕБЕ в же́ртву Оправда́нія,[36] НА КРЕСТІ, чим начнуться новозавітні Возноше́ніє[37]-літургії) и всесожега́ємоє; тогда́ и возложа́т ЛЮДИ НОВОГО ЗАВІТА на алта́рь Твôй новозавітні тельцы́-дары благодарности.

[1] Исцѣли – ιασαι (імператив от гл.ἰάομαι – лѣчи́ти,  исцѣля́ти, возстанавлевать, вы́здоровіти, поправля́тися; Пс.40,5 «εγω ειπα (изрек) κυριε ελεησον με ιασαι (исцѣли́) την ψυχην μου οτι ημαρτον σοι.

[2] Помилуй мя –  Ελεησον   με (аорист, імперати́в,- обы Ты поми́ловав).

[3] Очи́стиΕξαλειψον (аорист, імператив, дѣйств., – обы́ очистил єси).

[4] Цся найпа́чеεπι (май) πλειον (многочисленіше)  πλυνον (омы́й) με απο (от) της ανομιας (беззаконія, аномаліи) μου και  απο (от) της  αμαρτιας (грѣха́) μου καθαρισον  (очисти́) με.

[5] Безвҍ́стнаяΑδηλα (прилагат.,- неизвҍстноє, скры́тоє, неви́димоє).

[6] Цся окропиши мя иссопомραντιεις με υσσωπω (окропишь мя иссопом – отмыєшь водами в Крещеніи).

[7] Λευκανθησομαι (футур,- отбѣлю́ бѣли́лом, як ико́ну лаука́сом).

[8] Пс.50.14; «αποδος (імператив,-воздай Крестом) μοι την αγαλλιασιν (радость) του σωτηριου (спасенія) σου (Тво́єго, через Те́бе) και πνευματι ηγεμονικω στηρισον με».

[9] Цся изба́виρυσαι (аорист, імператив – доста́вь ми спасе́ніє).

[10] ἐκ ἐξ предл.  употр. с р.п. со знач.: движения изнутри наружу, происхождения, источника, отделения, выделения, причины, средства, состава: из, от, с αιματων (сущ., множ., род., – кровей; Искупленія).

[11] Пс.50,16; «ρυσαι με εξ αιματων ο θεος, ο θεος της σωτηριας μου αγαλλιασεται η γλωσσα μου την δικαιοσυνην (сущ.,-Оправданію) σου (Твоєму)».

[12] Пс.50.17; устнҍ и уста – «τα  χειλη (гу́бы) μου (мо́и) ανοιξεις (открый) και το στομα (и уста, рот, бе́сҍда) αναγγελει (футур.,-возвҍстят, обявлят).

[13] Уста́το στομα (сущ., єд.,- рот, уста) αναγγελει (футур,- вовҍстя́т).

[14] Ουκ  ευδοκησεις (футур,- не будешь благоволити,  не захочешь).

[15] Συντετριμμενην (перфект, причастіє,- сокруше́нноє) και  τεταπεινω-μενην (уни́женноє).

[16]Да сози́ждутсяοικοδομηθητω (ао́рист, імператив -бы́ возсозда́лися).

[17] Цся вы́нуΔια (через,) παντος (всьо) ви́димый; вынутый во́н.

[18] Οπως αν (аж бы) δικαιωθης (аорист, сослагат., 2л.,- аж бы оправда́л єси ся, аж был єси правди́вый в пригово́рҍ менҍ́).

[19]Побҍди́шиΝικησης (аорист, сослагат.,2л.,єд.,- аж бы побѣдил єси).

[20] Пс.50,6; Οπως (дабы) αν δικαιωθης (аорист, сослагат., – аж бы ты оправда́вся) εν τοις λογοις σου (в словах пригово́рôв Тво́йих на Судҍ)  και  νικησης (аорист, сослагат., – и аж бы побҍдил єси) εν (коли прийдется) τω  κρινεσθαι  (презенс, інфінітив – суди́ти) σε (Ти) нас.

[21] ОчищусяΚαθαρισθησομαι (футур,-очи́щуся от грҍхốв, крестишь мя).

[22]  Ακουτιεις (футур, 2л.,єд.,- озвучи́шь слу́ху мо́єму акусти́чно, вня́тно).

[23] Цся очистиεξαλειψον (изгла́дь, вы́три, сотри́, вы́черкни).

[24] Цся чисто сози́ждиκαθαραν (прилагат.,-очи́щенноє от грҍхов –Ієзек. 36:26; 2Кор. 5:17-, κτισον (імператив,-возсозда́й, возстанови́).

[25] Дух прав ((πνευμα ευθες) εγκαινισον (аорист, імпер.,- обнови́ за́ново).

[26] Не отве́рзиμη απορριψης (аорист, сослагат.,- аж бы не отвергл єси).

[27] Не отыми́μη  αντανελης (аорист, сослагат.,- аж бы не отня́л єси).

[28] Πνευματι ηγεμονικω (духом влады́чным над грҍхом) στηρισον με.

[29] Мы «оправданы Кровию Его (Христа Рим 5:9;   «Кровию Своею искупил нас Богу» Откр 5,9;  «омывшему нас от грехов наших Кровию Своею» Откр. 1,5;  «Он приобрел Себе  (Церковь) Кровию Своею» Деян. 20,28; (Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею»; Евр. 13,12; «умиротворив через Него, Кровию креста Его» Кол. 1,20;

[30] ρυσαι με (избави мя=доставь мнѣ) εξ    αιματων (от кровей; Искупление, дарованное от кровей=«Кровью Креста Его» (Кол.1,20) ο θεος (Зигабен).

[31] «Боже спасения моего», в смысле: «Боже, Спасителю мой».

[32] Язык мôй пра́вдҍ Тво́єйη γλωσσα (язы́к, рѣч, бе́сѣда) μου την δικαιοσυνην (сущ.,-Оправда́ніє, правда, зако́нность, справедли́вость) σου.   «получая оправдание даром, по благодати Его» Рим. 3,24;

[33] Цся устне́ и уста τα  χειλη (губы) μου ανοιξεις (футур, откры́єшь) και το στομα (сущ.,множ,-и уста).

[34] Цся не уничижи́тουκ  εξουθενωσει (футур, 3л.,єд.,- (не: осла́бит, не отка́жет прия́ти, не уни́зит, не зве́дет на ничто́).

[35] Ευδοκησεις стих 18 и 21 (футур, благоволи́шь, одобри́шь).

[36] Θυσιαν (жертвоприноше́ніє) δικαιοσυνης (правды, Оправда́нія).

[37] Цся Возноше́нієΑναφοραν (сущ., – Ана́фора, Возноше́ніє Святых Дарốв, апоге́й Литургі́и). (Греч. ἀναφέρει).

Translate »