ПСАЛТИРЬ

Приветствуем вас на нашем сайте. Здесь вы сможете услышать голос русинов Лемковщины-Польши, русинов Словакии и русинов Подкарпатской Руси-Закарпатья.

Інститут Історіи и Філологіи

Межинародна КириллоМефодієвська Академія Славянського Просвѣщенія.

Закарпатськоє общество имени святых Кирилла и Мефодія.

     (текст на русинском)  Предло́женый адапто́ваный текст Псалтирі к дне́шньому языко́ви карпато-русинов при́званый помочи́ молодым русина́м ле́гше чита́ти и повнѣ́ше уразумҍ́ти смысл псалмôв Давида, які переве́дені были в 863 г. по просьбҍ славяно-руськых князѣв 1150 лҍт назад св.Кириллом и Мефодієм.

      Септуагінта (перевод 70-ти толко́вников) – самый важный и точный перевод Вҍтхого Завҍта из староєвре́йського оригіна́ла на старогре́чеськоє ко́йне (язык) в 3 вҍкҍ до нашей е́ры по ука́зу царя Птолемея II. Ôн в по́вной версіи сохранився в свитках с 4-го и 5-го вҍка н. є., что стало ясно в 1947 г. через найдені Кумранські свиткы. Коли малі ча́сти Септуагі́нты найдені бы́ли в Кумранѣ, то стало ясно, что они́ и суть намно́го ста́ршыми чим другі спискы Бібліи. За сіє Септуагінта и єсть са́ма старҍ́йша форма текста Вҍтхого Завҍта из всҍх существующих документов по Бі́бліи.

      Ста́ло очеви́дным, что межи́ масоре́тськым євре́йськым те́кстом Вҍ́тхого Завҍ́та и те́кстом Септуагі́нты та́кже є суще́ственна ра́зниця.

      Ра́нше счита́лося, же сам текст Септуагі́нты быв несоверше́нный при переводҍ на гре́чеськый язык. Но в 1947 г. бы́ли на́йдені в Кумра́нҍ сви́ткы, подтверди́вшіи, что Септуагінта єсть якраз єде́н из са́мых добро́тных перево́дов те́кста из иврі́та на гре́чеськоє «ко́йне».

      Вся уніка́льность Псалти́рі в то́му, что святі братья Кирилл и Мефодій хоснова́ли для славяно-руси́нов в 863 г. и́менно сей дре́вній не подпо́рченый текст Септуагінты, котры́й  в жи́зни Це́ркви Восто́чной особо́ ва́жный, бо́ сохрани́в май то́чноє разуме́ніє текста Писа́нія.

     За́падна Це́рковь испо́льзуєт основны́й текст Вѣтхого Завѣта поздній ивріт (масоре́тськый варіант), котрый переве́деный на совре́менні языкы́ Євро́пы. Церковь Византі́йська соко́тит гре́чеськый варіант Септуагінты.

       Но и римсько-католицька церковь добавля́єт в свой кано́н в ка́чествҍ так называ́ємых второканоні́чных книг именно из Септуагінты.

       В Новому Завҍтҍ ви́диме, же послҍ́дователи Іису́са Христа́ зна́ли и хоснова́ли именно текст Септуагінты, что розумѣли св. браты Кирилл и Мефодій. Дока́зано, же много мҍст из Вҍтхого Завҍта, сохрани́лося чи́сто лишь в Септуагі́нтҍ. Славяно-русины́ уже 1150 лѣ́т хосну́ют те́кст Септуагі́нты.

      А многі славя́нські наро́ды, в том числѣ́ поля́кы, слова́кы, хорва́ты и че́хы, котрі позад 11-12 вѣков были за́ново наси́льственно латинізо́вані, да́вно утра́тили их перву азбуку-кири́ллицю, и до сьо́го дня не имѣ́ют перево́да Септуагі́нты на своих новых латинізованых языка́х. Сим о́бразом за́падні славя́не похорони́ли для се́бе кири́лло-мефодієвскоє наслѣ́діє и нане́сли себѣ́ сим непоправи́мый духо́вный уро́н, згуби́вши ве́ктор подлинной візайнтійськой православной духо́вности.

Translate »